POLITICĂ RETUR

www.roditorfoodmarket.ro

Termenii și condițiile prezente (denumite în continuare „Termeni și Condiții”) reglementează relația contractuală dintre Vânzător, persoana care vinde Produsele prin intermediul Platformei Roditor pusă la dispoziție de Roditor, și Client, persoana care achiziționează Produsele prin intermediul Platformei Roditor.

1.    Cine suntem?

1.1. www.RoditorFoodMarket.ro este o platformă de prezentare și vânzare (denumită în continuare “Platforma Roditor”) dedicată noului val de antreprenori care oferă produse naturale și artizanale, precum: bere, vin, lactate, legume, dulcețuri, produse de panificație, plante în ghiveci, ustensile și accesorii pentru bucătărie cu design specific.

1.2. Platforma Roditor este dezvoltată și este administrată de ANTREPRIZA CREATIVA S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în București, sector 1, Calea Plevnei nr. 16, apartament nr. 11/1, camera nr. 1, etaj 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4178/28.03.2017, cod unic de înregistrare RO37288213, cont IBAN nr. RO54BACX0000002034246000 deschis la UniCredit Bank (denumită în continuare “Roditor”).

2.    Contul Roditor

2.1. În cazul în care dorești să te înscrii pe Platforma Roditor, să achiziționezi produse înscrise pe Platforma Roditor de către Vânzător și sa fii la curent cu ofertele și evenimentele Roditor, completează formularul disponibil pe Platforma Roditor cu informații reale, corecte și complete, exprimă-ți consimțământul cu privire la Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și transmite formularul către noi prin intermediul Platformei Roditor.

2.2. Toate comunicările între Roditor, Vânzător și Client vor fi efectuate exclusiv prin intermediul Contului Roditor sau în cazul unei Comenzi plasate fără crearea Contul Roditor prin e-mail.

2.3. Clientul este responsabil pentru gestionarea și siguranța Contului Roditor.

2.4. Contul Roditor poate și șters la orice moment de către Client prin intermediul Platformei Roditor.

3.    Produsele Roditor

3.1. Produsele înscrise pe Platforma Roditor de către Vânzător (denumite în continuare ”Produsele”) sunt comercializate exclusiv sub forma unor coșuri de produse în valoare minimă de 50 lei.

3.2. Clientul nu poate achiziționa Produsele separat și nici nu poate renunța la un anumit item din cosul de produse sa la a înlocui anumite Produse din coșul de produse.

4.    Comanda Roditor

4.1. Toate Comenzile pot fi plasate de Client exclusiv prin Platforma Roditor. Clientul selectează Produsele dorite și le adaugă în coșul de cumpărături. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, fără Finalizarea Comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a respectivului Produs. Pentru a plasa Comanda Clientul trebuie să selecteze butonul Finalizează Comanda și să efectueze plata online prin card bancar. Comanda se anulează automat în cazul în care plata nu a putut fi procesată, tranzacția a fost anulată sau invalidată sau în cazul în care datele furnizate de Client sunt incomplete sau incorecte.

4.2. Pentru a putea Finaliza Comanda Clientul trebuie să accepte Termenii și Condițiile prezente aplicabile între Vânzător și Client. Clientul înțelege și este de acord că Roditor acționează ca intermediar în relația cu Clientul, fără a-și asuma niciun risc cu privire la vânzarea Produselor. Roditor nu dobândește la niciun moment drepturi sau riscuri cu privire la Produse și/sau operațiunea de vânzare a acestora, riscul aparținând în totalitate Vânzătorului. În cadrul tuturor vânzărilor de Produse pe Platforma Roditor, Vânzătorul intră în relație directă cu Clientul, Vânzătorul având toate obligațiile legale în acest sens ce revin vânzătorului/comerciantului. Termenii și Condițiile sunt disponibile la orice moment în Contul Roditor sau pe www.roditorfoodmarket.ro

4.3. În cazul în care Comanda conține Produse comercializate de mai mulți Vânzători, fiecare vânzare este privită ca o vânzare individuală și reglementată distinct de Termenii și Condițiile prezente încheiate cu fiecare dintre acești Vânzători.

4.4. După Finalizarea Comenzii, Comanda va fi confirmată de către Vânzător în termen de maxim 4 ore de la momentul Finalizării Comenzii. În lipsa confirmării Comenzii de către Vânzător în termenul prevăzut mai sus, Comanda pentru Produse este anulată automat.

4.5. Vânzătorul are obligația de a livra Produsele în termen de maxim 3 zile de la data confirmării Comenzii. Pentru livrările efectuate direct de către Vânzător costul unui coș include și taxa de livrare. Pentru livrările efectuate prin intermediul unui furnizor de servicii de curierat taxele de livrare vor fi achitate separat de către Client. În cazul în care Comanda cuprinde Produse comercializate de mai mulți Vânzători, pentru fiecare livrare se va achita o taxă separată.

4.6. Orice întârziere în pregătirea și/sau livrarea Produselor și/sau orice modificare a Comenzii trebuie notificată imediat Clientului. Orice modificare a Comenzii poate fi efectuată numai cu acordul expres al Clientului.

4.7. Clientul are dreptul de a anula orice Comanda în termen de maxim două ore de la plasarea comenzii și transferul plății. Livrarea Produselor sau predarea acestora spre livrare trebuie înregistrată în Contul Roditor sau notificată pe e-mail Clientului.

4.8. Clientul are dreptul de a returna Produsele la data livrării Comenzii către Client în cazul în care acestea nu corespund Comenzii plasate și de a solicita înlocuirea acestora sau rambursarea prețului achitat, nu se vor returna taxele de curierat. Clientul poate notifica returul pe contact@roditorfoodmarket.ro // telefonic 0731232126 sau prin corespondență la Bucuresti, Ion Brezoianu 23-25, corp B, Talent Garden cel târziu a doua zi de la livrarea comenzii.    

4.9. Produsele sunt considerate a nu corespunde Comenzii atunci când:

a) calitatea Produsului și/sau a ambalajului nu corespunde informațiilor disponibile pe Platforma Roditor;
b) etichetarea și/sau marcarea Produselor nu este conformă legislației aplicabile;
c) Produsul și/sau ambalajul sunt deteriorate;
d) au fost livrate alte produse decât cele comandate;
e) Produsele nu sunt livrate în cantitatea comandată;
f) termenul de valabilitate al produselor este expirat;
g) Produsele nu sunt livrate la data și/sau locul prevăzute în Comandă;
h) documentele cerute de legislația aplicabilă sunt completate incorect, sunt incomplete sau lipsesc;
i) Produsele nu respectă normele legale de transport și comercializare;
j) comercializarea Produselor a fost interzisă de autoritățile competente;
k) alte cazuri prevăzute de legislația aplicabilă.

4.10.   Vânzătorul răspunde pentru orice neconformitate a Comenzii și se obliga ca în termen de maxim 3 zile lucrătoare la data solicitării de către Client a înlocuirii Produselor să livreze Clientului Produsele conform Comenzii plasate, pe cheltuiala sa. În cazul în care Clientul solicită rambursarea prețului achitat, Comanda se consideră anulată, iar banii vor fi restituiți Clientului în contul său în termen de 4 zile lucrătoare de la data anulării Comenzii.

5.    Ce obligații are Vânzătorul?

5.1. Vânzătorul are următoarele obligații:

a) să se asigure că îndeplinește în orice moment toate condițiile legale pentru producția, procesarea, distribuția și/sau comercializarea Produselor;
b) să se asigure că Produsele vândute respectă toate condițiile legale valabile la momentul comercializării și livrării acestora către Client;
c) să ambaleze și să eticheteze Produsele conform cerințelor legale;
d) să garanteze calitatea și autenticitatea Produselor;
e) să confirme comenzile primite și să mențină legătura cu Clientul pentru livrare;
f) să livreze Produsele etichetate, inscripționate și însoțite de toată documentația și informațiile necesare, în conformitate cu legislația aplicabilă;
h) să răspundă în fața Clientului cu privire la cantitatea, calitatea și conformitatea Produselor vândute și să acopere în integralitate orice prejudiciu cauzat Clientului ca urmare a unor astfel de lipsuri și/sau neconformități;
i) să emită emită documentele fiscale corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale aplicabile și să le transmită Clientului împreună cu orice alte documente care în conformitate cu prevederile legale aplicabile trebuie să însoțească Produsele.

6.    Forța majoră

6.1. Niciuna dintre părți nu răspunde pentru neexecutarea la termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător a oricărei obligații care îi revine în baza Termenilor și Condițiilor dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este rezultatul direct al intervenției Forței Majore. Cealaltă parte nu va fi îndreptățită la plata de despăgubiri în acest caz.

6.2. Daca oricare dintre părți este împiedicată, îngreunată sau întârziată să își execute oricare dintre obligațiile asumate prin Termeni și Condiții, de un eveniment de Forță Majoră, atunci partea respectiva va notifica cealaltă parte, în scris, despre intervenția evenimentului de Forță Majoră și despre împrejurările în care s-a produs acesta, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care a luat la cunoștință despre producerea evenimentului

6.3. Partea care a adresat respectiva notificare nu va fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor sale contractuale cât timp durează Forța Majoră.

6.4. Încetarea cazului de Forță Majoră va fi, de asemenea, notificată în scris celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încetare.

6.5. Dacă Forța Majoră durează mai mult de 30 (treizeci) de zile, oricare dintre părți va putea notifica celeilalte părți încetarea de drept a Termenilor și Condițiilor, fără ca cealaltă parte să poată pretinde daune interese.

6.6. Părțile convin în mod expres ca Roditor este exonerat de răspundere și în cazul apariției unui Caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea obligațiilor asumate prin Termeni și Condiții. Prevederile acestei clauze privind Forța Majoră se aplică în mod corespunzător și în cazul apariției unui Caz fortuit.

7.    Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

7.1. Termenii și Condițiile sunt guvernate de și interpretate conform legii române.

7.2. Orice litigiu născut din sau în legătura cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă, iar daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente din București. Dreptul la acțiune al Clientului izvorât din sau în legătura cu Termenii și Condițiile se prescrie în termen de 6 (șase) luni.

8.    Dispoziții finale

8.1. Clientul declară și garantează ca are capacitatea juridica (> 18 ani) de a încheia Termenii și Condițiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și că toate datele și informațiile transmise Roditor sunt complete și corecte.

8.2. Termenii și Condițiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal formează întregul acord dintre Vânzător și Client și dintre Client și Roditor cu privire la obiectul acestora și înlocuiește orice altă înțelegere între părți anterioară încheierii Termenilor și Condițiilor, verbală sau scrisă.

8.3. Dacă în orice moment orice prevedere a Termenilor și Condițiilor și/sau a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal este sau devine nelegală, ineficace, nulă sau inaplicabilă în orice sens conform prevederilor legale aplicabile sau unei decizii a instanțelor judecătorești sau arbitrale, legalitatea, eficacitatea, validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Termenilor și Condițiilor și/sau Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor fi afectate sau influențate negativ de acestea. Prevederile nelegale, ineficace nule sau inaplicabile vor fi înlocuite cu prevederi legale, eficace, valide și aplicabile, care să reflecte, cât mai bine posibil, scopul economic urmărit prin intermediul prevederilor nelegale, ineficace nule sau inaplicabile.

8.4. In cazul în care o notificare în baza Termenilor și Condițiilor și/sau Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal se face prin poștă, aceasta va fi transmisă, cu confirmare de primire, și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată. Notificările formulate în temeiul Termenilor și Condițiilor și/sau Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi, de asemenea, considerate valabile daca sunt transmise prin intermediul Contului Roditor.

8.5. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor și Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, Clientul acceptă în mod expres și irevocabil toate clauzele stipulate în cuprinsul acestora, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele clauze: 2, 3, 4, 5, 6, și 7 din Termeni și Condiții.

Abonează-te la newsletter
Adresă de corespondență: Bucuresti, Ion Brezoianu 23-25, corp B, Talent Garden | Email: contact@roditorfoodmarket.ro