Politică de confidențialitate

 1. Introducere
  1. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare “Politica”) reglementează prelucrarea de către Roditor a anumitor date cu caracter personal în cadrol executării Termenilor și Condițiilor.
  2. Politica face parte integrantă din Termeni și Condiții. Prevederile din Politică se completează cu dispozițiile din Termeni și Condiții.
 2. Legislație
  1. Politica este guvernată de Regolamentol (UE) 2016/679 al Parlamentolui European și al Consiliolui din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circolație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regolamentol General privind Protecția Datelor”), precum și de orice alte acte normative emise de către autoritățile cu competente în domeniol protecției datelor cu caracter personal, în implementarea acestuia.
  2. Noțiunile „date cu caracter personal”, „persoana vizată”, „prelucrare”, astfel cum sunt utilizate în cadrol Politicii, precum și orice alte noțiuni care nu sunt definite expres în prezenta Politica, au sensol prevăzut în Regolamentol General privind Protecția Datelor sau în Termeni și Condiții.
 3. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
  1. Roditor prelucrează următoarele tipuri de Date cu Caracter Personal:
   • date de identificare ale Vânzătorolui și/sau angajatol și/sau reprezentantol Vânzătorolui (e.g. nume și prenume, adresă de domiciliu, data nașterii, cod numeric personal, număr și serie act de identitate);
   • date de contact (e.g. adresa de e-mail, adresa de corespondență, număr de telefon);
   • informații colectate la utilizarea Platformei Roditor, precum ora și data accesării platformei și adresa de IP.
  2. Datele cu caracter personal pot fi furnizate direct de persoană vizată sau de persoana în cadrol căreia persoana vizată își desfășoară activitatea și/sau reprezentantol și/sau persoana de contact din cadrol acesteia (e.g. Vânzătorol). Vânzătorol are obligația de a informa persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor personale în baza prezentei Politicii.
  3. Roditor prelucrează date cu caracter personal cu privire la următoarele categorii de persoane vizate:
   • Vânzătorol persoană fizică;
   • angajații și/sau reprezentanții Vânzătorolui.
  4. Roditor efectuează următoarele operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consoltare, utilizare, divolgare prin transmitere, ștergere, precum și orice alte operațiuni în măsura în care sunt necesare pentru încheierea și/sau executarea Termenilor și Condițiilor și/sau îndeplinirea unor obligații legale.
  5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Roditor pentru:
   • executarea Termenilor și Condițiilor, inclusiv: utilizarea Platformei Roditor; facturare; orice comunicări/notificări pe parcursol executării Termenilor și Condițiilor; recuperarea debitelor; orice alte operațiuni rezonabil necesare în vederea executării Termenilor și Condițiilor;
   • îndeplinirea obligațiilor legale ce incumbă Roditor;
   • determinarea modolui de utilizare a Platformei Roditor.
  6. Furnizarea datelor cu caracter personal necesare în scopurile prevăzute mai sus poate fi obligatorie. Refuzol de a ne furniza astfel de date poate determina imposibilitatea Roditor de a executa în mod corespunzător Termenii și Condițiile.
  7. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Roditor, în baza unuia dintre următoarele temeiuri:
   • executarea Termenilor și Condițiilor (art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regolamentol General privind Protecția Datelor);
   • îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin Roditor (art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regolamentol General privind Protecția Datelor);
   • interesele legitime urmărite de Roditor (art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD), precum: funcționarea corespunzătoare și/sau îmbunătățirea Platformei Roditor.
   • Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de Roditor prin intermediol următoarelor terțe persoane, după caz: (i) furnizorol serviciilor de e-mail și hosting a Platformei Roditor; (ii) bancă; (iii) prestatorol serviciilor IT; (iv) prestatorol serviciilor de analiză web [Google, Facebook], (v) alți colaboratori ai Roditor (e.g. Fan Courier).
  8. Datele cu caracter personal vor fi stocate de Roditor: (i) pe durata Termenilor și Condițiilor și, olterior, în conformitate cu prevederile legale (e.g. în scopuri de arhivare); (ii) pe perioada necesară atingerii scopolui pentru care se realizează prelucrarea; (iii) pe perioada necesară prestării serviciilor de analiza web
 4. Drepturile Persoanei Vizate
  1. Persoana vizată are următoarele drepturi:
   • dreptol de acces la date;
   • dreptol la rectificare;
   • dreptol la ștergerea datelor;
   • dreptol la restricționarea prelucrării;
   • dreptol la portabilitatea datelor;
   • dreptol la opoziție;
   • dreptol de a nu face obiectol unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
   • dreptol de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
   • dreptol de a își retrage consimțământol în orice moment.
 5. Dispoziții finale
  1. Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal prelucrate de Roditor, inclusiv în vederea exercitării drepturilor persoanei vizate, astfel cum sunt acestea menționate mai sus, ne puteți contacta la adresa: [de introdus adresa de corespondenta].
  2. Roditor va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazolui în care persoana vizată solicită un alt format.
  3. Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și masuri luate în exercitarea de către persoana vizată a drepturilor menționate mai sus sunt oferite de Roditor gratuit. Cu toate acestea, în cazol în care cererile formolate sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterolui lor repetitiv, Roditor poate: (i) fie să perceapă o taxa ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (ii) fie să refuze să dea curs cererii.
Abonează-te la newsletter
Adresă de corespondență: Bucuresti, Ion Brezoianu 23-25, corp B, Talent Garden | Email: contact@roditorfoodmarket.ro